Obowiązek informacyjny RODO

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Proclean Michał Szefer z siedzibą w Gdyni przy ul. Makuszyńskiego 54A/11 o numerze NIP: 958-16-14-43.

Jak można skontaktować się z administratorem danych?

Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pocztą tradycyjną na adres „Proclean ul. Makuszyńskiego 54A/11, 81-595 Gdynia” lub pocztą elektroniczną pod adresem kontakt@proclean.info.pl.

Czy Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych?

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych.

Skąd pozyskujemy dane osobowe i jakie są ich źródła?

Dane osobowe podawane są dobrowolnie przez Użytkowników serwisu podczas składania zamówienia bądź wyceny.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?

Przetwarzamy następujące dane osobowe zwykłe:

Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Adres
e-mail
Numer telefonu
Adres IP
NIP

Jakie są cele przetwarzania przez nas danych?

Celem przetwarzania danych Użytkowników jest:

umożliwienie świadczenia usług
przesyłanie na podany i potwierdzony dobrowolnie e-mail informacji zwrotnych, wyceny oraz faktur

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Serwis proclean.info.pl gromadzi i przetwarzane dane Użytkowników na podstawie:Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, (art. 6 ust. 1 lit. b), RODO, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Jaki jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora?

W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw;

Przez jaki okres przetwarzamy dane w tym dane osobowe?

Dane klientów będą przechowywane przez okres świadczenia usług. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować ze świadczonych usług.
Adres IP, będzie zachowany w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora.

Kto jest odbiorcą danych w tym danych osobowych?

W przypadku danych wprowadzonych w serwisie, odbiorcą danych jest Administrator danych i jego pracownicy oraz firmy IT świadczące usługi na rzecz Administratora, w celu umożliwienia i podtrzymania świadczenia usług Serwisu.

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską.

Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo:
Dostępu do Państwa danych osobowych – uzyskania dostępu do nich, realizowane za pośrednictwem kontaktu pocztą tradycyjną bądź elektroniczną, oraz przekazania Państwu informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO, realizowane poprzez informację zamieszczoną na tej podstronie.

Sprostowania Państwa danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane za pośrednictwem kontaktu pocztą tradycyjną bądź elektroniczną.

Usunięcia Państwa danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane za pośrednictwem kontaktu pocztą tradycyjną bądź elektroniczną

Ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych.

Przenoszenia danych osobowych – otrzymania od Administratora, Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane za pośrednictwem kontaktu pocztą tradycyjną bądź elektroniczną.

Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO

Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.